آخرین اخبار و اطلاعیه ها

جلسات

جلسه هماهنگی با متصرفین زمین

جلسه پایش مورخ ۹۹/۴/۳۰ طرح تکمیل زنجیره فولاد کردستان

مجمع عمومی سالیانه

جلسه مجمع عمومی

جلسه پرسش و پاسخ

جلسه اخذ مجوز

جلسه با معاونین شرکت صدر تامین

جلسه مدیر عامل

سرمایه گذاران