آخرین اخبار و اطلاعیه ها

جلسات

جلسه بانک تجارت

جلسه پاکات قیمت

جلسه تامین برق

جلسه دیوار کشی قروه

جلسه دیوار کشی بیجار

بازدید مناقصه گران پروژه شهرستان بیجار

بازدید مناقصه گران پروژه شهرستان قروه

جلسه پرسش و پاسخ پیشنهاد مناقصه انتخاب پیمانکار

سرمایه گذاران