آخرین اخبار و اطلاعیه ها

جلسات

پیشرفت پروژه فولاد و نورد پیوسته ۱ میلیون تنی قروه

پروژه آهن اسفنجی ۱٫۶میلیون تنی بیجار

جلسه بانک تجارت

جلسه پاکات قیمت

جلسه تامین برق

جلسه دیوار کشی قروه

جلسه دیوار کشی بیجار

بازدید مناقصه گران پروژه شهرستان بیجار

سرمایه گذاران