جلسه بررسی پیشرفت پروژه فولاد و نورد پیوسته ۱ میلیون تنی قروه و برنامه آغاز عملیات اجرایی پروژه مذکور با حضور جناب آقای مهندس اوسطی نماینده محترم مردم شریف شهرستان قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی

شرکت صنایع فولاد کردستان
۲۷ بهمن ۱۴۰۰

جلسه بررسی پیشرفت پروژه آهن اسفنجی ۱٫۶میلیون تنی بیجار

جلسه بررسی پیشرفت پروژه آهن اسفنجی ۱٫۶میلیون تنی بیجار و برنامه آغاز عملیات اجرایی پروژه مذکور با حضور جناب آقای دکتر زندیان نماینده محترم مردم شریف شهرستان بیجاردر مجلس شورای اسلامی

شرکت صنایع فولاد کردستان
۲اسفند ۱۴۰۰

جلسه بررسی راهکارهای توسعه همکاری میان شرکت صنایع فولاد کردستان و بانک تجارت مورخ ۲۷ آذر ۱۴۰۰

جلسه گشایش پاکات قیمت پیشنهاد مناقصه فولادسازی و ورق نورد گرم فولادی در شهرستان قروه شرکت صنایع فولاد کردستان مورخ ۲۴ آذر ۱۴۰۰

جلسه نیازسنجی برق مورد نیاز پروژه های زنجیره فولاد و پتروشیمی استان کردستان حوزه شهرستان بیجار با حضور نماینده محترم شهرستان بیجار در مجلس شورای اسلامی و نمایندگان شرکت صنایع فولاد کردستان، شرکت پتروشیمی بعثت، شرکت ماهتاب در محل دفتر مرکزی شرکت صنایع فولاد کردستان مورخ ۲۲ آذر ۱۴۰۰

جلسه تحویل زمین به پیمانکار دیوار کشی و جاده های پیرامون پروژه آهن اسفنجی بیجار ۱۴۰۰/۷/۲۰

جلسه تحویل زمین به پیمانکار دیوار کشی و جاده های پیرامون پروژه فولاد سازی قروه ۱۴۰۰/۷/۱۹